altalefs - בלוג וורדפרס חדש

ארכיון קטגוריית ’ליקויי בנייה‘

ליקויי בניה ודרכי התמודדות איתם

במאמר הקודם "ליקויי בניה – מנקודת מבטו של החוק" סקרנו את הוראות החוק הרלוונטיות ביחס לליקויי בניה ולחובות הקבלן כלפי הדייר בענין זה.

ראינו שגם בחוק המכר (דירות) התשל"ג-1973 וגם בחוק חוזה קבלנות קיימת הוראה ברורה וחד משמעית המקנה לקבלן את הזכות, אבל מצד שני גם את החובה, לנסות ולתקן את הליקוי אשר התגלה בדירה שנבנתה על ידיו. מנגד, זו היא חובתו של הדייר לאפשר לקבלן לנסות ולתקן את הליקוי הנטען. המשך… «ליקויי בניה ודרכי התמודדות איתם»

ליקויי בניה – מנקודת מבטו של החוק

מאת: אברהם אלטלף, עו"ד ומגשר – מומחה בתחום המקרקעין.

קבלנים העוסקים בבניה, מכל מין וסוג שהוא, אינם מסיימים את הקשר שלהם עם הפרוייקט בשלב מסירת החזקה במבנה או ביחידות שבו לרוכשים. החוק מטיל על הקבלן אחריות לטיב עבודות הבניה למשך תקופות ארוכות, ולא אחת קורה שקבלן "שכח" זה מכבר מהפרויקט ולפתע צצות דרישות לתיקונים, או אף תביעות בגין ליקויי בניה, שהתגלו זמן רב לאחר השלמת הבניה ומסירת החזקה לרוכשים. המשך… «ליקויי בניה – מנקודת מבטו של החוק»