altalefs - בלוג וורדפרס חדש

ארכיון קטגוריית ’ארנונה‘

ארנונה לעסקים – יש לשים לב לפרטים

מאת: אברהם אלטלף, עו"ד ומגשר – חבר ועדת ערר לענייני ארנונה בשוהם.

הארנונה המוטלת על ידי הרשויות המקומיות, הינה אחד מסוגי המיסים המוטלים על כל משתמש בנכס מקרקעין, בין למגורים, בין למסחר ולתעשיה ואף גם במרבית המקרים בהם לא נעשה שימוש במקרקעין כלל. חיוב הארנונה הוא חיוב שנתי, אשר מוטל מדי שנה בשנה. ניתן לשלמו, במזומן, בתחילת השנה (ולעיתים לקבל הנחה בשיעור של עד 2% מגובה החיוב השנתי) או לשלמה בתשלומים דו-חודשיים. המשך… «ארנונה לעסקים – יש לשים לב לפרטים»

ארנונה כללית – קווי יסוד ועקרונות בסיסיים

מאת: אברהם אלטלף, עו"ד ומגשר – חבר ועדת ערר לענייני ארנונה בשוהם.

כולנו מכירים את החיוב המגיע אלינו מדי חודשיים, מן הרשות המקומית, ובו אנו נדרשים לשלם תשלומי ארנונה. המקור להטלת החיוב בארנונה הינו בחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) התשנ"ג-1992 ובתקנות ההסדרים, שניתקנו מכח החוק. במסגרת הכללים שנקבעו בחוק ובתקנות, מוסמכת ומחוייבת, כל רשות מקומית לקבוע בצו הארנונה, את סיווג הנכסים השונים ומה יהיה גובה התעריפים השונים לכל נכס ונכס, במסגרת תתי-הסיווגים. צו הארנונה נקבע מדי שנה מחדש. המשך… «ארנונה כללית – קווי יסוד ועקרונות בסיסיים»