altalefs - בלוג וורדפרס חדש

ארכיון קטגוריית ’תכנון ובנייה‘

המתח שבין חוקי התכנון והבניה לצרכי הציבור

מאת: עו"ד אברהם אלטלף, עו"ד ומגשר, מומחה בתחום המקרקעין

מבוא

חוק התכנון והבניה מסדיר את ההוראות הרלוונטיות לביצוע עבודות בניה בישראל. על פי החוק, בניה, או שימוש במבנה בנוי, כפופים להוראות החוק. אחד הכלים הבסיסיים של חוק התכנון והבניה לקביעת הגדרות וייעודים של מבנים, הן תוכניות הבניה השונות, המגדירות את המותר והאסור לבניה במתחמים ספציפיים, וכן את השימוש המותר במבנים שבאותם מתחמים. המשך… «המתח שבין חוקי התכנון והבניה לצרכי הציבור»